Chào mừng quí khách ghé thăm website của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hồng Long

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty Hồng Long

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY:

1. Ông Lê Việt Hà
Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên công ty
Điện thoại:
Email:
2. Ông Trần Lương Huỳnh
Chức vụ: Giám đốc – Hội đồng Thành viên cty.
Điện thoại:
Email: huynhhl@yahoo.com
Ông Trần Lương Huỳnh Giám đốc – Hội đồng Thành viên Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Long

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG:

1. Trần Thị Huê
Chức vụ: Kế Toán Trưởng
Email: Tranhue6@yahoo.com
2. Ông Nguyễn Văn Sơn
Chức vụ : Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Đầu Tư.
Email : Nvansonnguyen@gmail.com
Ông Thức Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Đầu Tư Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Long